English
Czech
Serbian

On-line registrácia

Objednávka kurzu anglického jazyka

Názov:
V zastúpení:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
IČO:
Týmto si záväzne objednávame jazykovú vzdelávaciu aktivitu "Active English Weeek" pre žiakov našej školy
v termíne od-do:
za cenu:
EUR / žiak
Počet skupín:
Ročník:
Počet vyučovacích hodín jednej skupiny:
Počet žiakov v jednej skupine:
Začiatok školského vyučovania:
Učebné materiály používané na hodinách anglického jazyka:
Doplňujúce informácie:

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť vhodné priestory na zabezpečenie výučby anglického jazyka v hore uvedenom termíne na vlastné náklady, vyzbierať poplatky od každého prihláseného žiaka a následne doručiť vyzbieranú sumu dodávateľovi vopred dohodnutým spôsobom.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť výučbu anglického jazyka, prostedníctvom zahraničného, anglicky hovoriaceho lektora, hravou a zábavnou metódou, v dohodnutom počte vyučovacích hodín a v hore uvedenom termíne.

Podmienky pre registráciu:

  1. Registrácia na program ACTIVE ENGLISH WEEK je záväzná.
  2. V prípade, že registrácia zo strany objednávateľa (žiaka, študenta) bude zrušená ešte pred dňom začatia programu Active Egnlish Week, bude mu vrátená uhradená suma, okrem výšky registračného poplatku, ktorý predstavuje sumu 10 €.
  3. V prípade, že registrácia zo strany objednávateľa (žiaka, študenta) bude zrušená v deň začatia alebo v priebehu program Active English Week, celková uhradená suma je nenávratná.
  4. Záloha za Anglický týždeň vo výške 30% z celkovej ceny kurzu musí byť uhradená 2 týždne po zaslaní potvrdenej objednávky, alebo najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom realizácie ACTIVE ENGLISH WEEK. Záloha je nenávratná, v prípade, že objednávateľ zruší rezerváciu Anglického týždňa z akéhokoľvek dôvodu.
Castor Business Residence
Dunajská 3
040 01 Košice
Pevná linka: 055/381 12 94
Mobil: 0905 853 127

Všeobecné otázky: office@sidaschool.com
Otázky týkajúce sa projektov pre školy a letných anglických táborov: slovakia@sidaschool.com
Riaditeľ: schofield@sidaschool.com
© 2023. sidaschool.com. All rights reserved.