English
Czech
Serbian

Obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Spoločnosť SIDAS, s.r.o., so sídlom Turgenevova 22, 040 01 Košice, IČO: 44676280,  (ďalej len "Jazyková škola") je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre verejnosť aj firmy. Našim cieľom je poskytovať zákazníkom najkvalitnejšie služby za prijateľné ceny.

2. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Jazykovou školou a študentom vzniká na základe platby na účet Jazykovej školy. Týmto sa prihlásenie do kurzu anglického jazyka stáva záväzným. Podmienky odhlásenia sú upravené v bode 5 (storno poplatky).

3. Platba za kurz

Ak sa študent rozhodne navštevovať jazykový kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr v deň nástupu na kurz. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet jazykovej školy alebo úhrada v hotovosti. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú zákazníci, ktorí zaplatili skôr ako ostatní.

4. Realizácia platby

Prevodom na účet.

5. Storno poplatky

Stornovanie kurzu do začiatku kurzu: účtujeme storno poplatok vo výške 20% z ceny kurzu.

Stornovanie kurzu po uskutočnení prvého dňa výučby: účtujeme storno poplatok v plnej výške ceny kurzu. Študent má ale možnosť po dobe 30 dní od zaplatenia kurzu nájsť za seba náhradu – príbuzného alebo iného študenta.

Jazyková škola si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena miesta konania kurzov, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny,výmena lektorova pod.). V prípade, že sa študent dostane do omeškania pri platbe za kurz, je jazyková škola oprávnená uplatňovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Jazyková škola si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 3. V takomto prípade bude študentom ponúknutá možnosť pokračovať v kurze s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni.

V prípade zrušenia kurzu (zo strany jazykovej školy) vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného poplatku za kurz. V iných prípadoch nemá študent nárok na vrátenie platby za kurz.

V prípade vrátenia časti alebo celej výšky ceny kurzu (z dôvodu zrušenia kurzu zo strany Jazykovej školy)bude čiastka na základe požiadavky študenta vrátená v hotovosti, alebo prevedená na jeho účet do 15 pracovných dní.

6. Vymeškané vyučovacie hodiny

V prípade neúčasti študenta na skupinovej výučbe neposkytuje jazyková škola žiadnu finančnú kompenzáciu.

Na požiadanie študenta je možné nahradiť si 4 vyučovacie hodiny za trimester. Náhrada musí prebehnúť iba v aktuálnej etape. Pri nahrádzaní hodín sa vždy hľadá skupina, ktorá preberá rovnaké učivo ako študent, ktorý o náhradu žiada (ak taká skupina existuje). Jazyková škola negarantuje, že umožní náhradu všetkým študentom, ktorí o náhradu požiadajú.

V prípade nevyčerpaných predplatených individuálnych hodín je potrebné si ich vyčerpať najneskôr do obdobia 3 mesiacov.

Náhrada hodiny nie je nárokovateľná.

7. Prázdniny a dni pracovného pokoja

Počas dní pracovného pokoja a v priebehu prázdnin (23.12 - 6.1.) sa nevyučuje. Dni pracovného pokoja a prázdniny sú zarátané v rozvrhu t.j., študenti absolvujú počet hodín, za ktoré si zaplatili.

8. Sťažnosti

Študent je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť bezodkladne v kancelárii jazykovej školy, kde sa jeho podanie spíše a jazyková škola oboznámi študenta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

9. Certifikáty

A. Interný certifikát
Jazyková škola SIDAS vydáva svojim študentom interné certifikáty, ktoré potvrdzujú zvládnutie príslušnej úrovne (stage).
Certifikát jazyková škola vydá len tomu študentovi, ktorý absolvoval príslušnú skúšku (stage exam) minimálne na 70% z celkového počtu bodov a jeho účasť v kurze neklesla pod 70%. V opačnom prípade jazyková škola študentovi certifikát nevydá.
B. Podmienky vydania certifikátov
Certifikát je vydaný na základe ústnej alebo písomnej žiadosti študenta.
Certifikát nie je vystavený automaticky.
V prípade, že študent neprejde úrovňovou skúškou (stage exam), je povinný ju absolvovať v čo najkratšom čase.
Ak študent nespraví úrovňovú skúšku (stage exam) na tretí pokus, môže byť preradený do skupiny nižšej vedomostnej úrovne.

10. Odstúpenie od zmluvy

Z dôvodu naplnenia kapacít môže Jazyková škola od zmluvy so študentom jednostranne odstúpiť. Prednosť majú študenti, ktorí zaplatili skôr. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet spoločnosti,resp. úhrada v hotovosti.

Jazyková škola si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, ak študent svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov jazykovej školy, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

V prípade, že študent neuhradí poplatok za kurz v termíne splatnosti, je Jazyková škola oprávnená ukončiť zmluvný vzťah.

11. Zmeny v obchodných podmienkach

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované so súhlasom oboch zúčastnených strán. Informácie o zmene budú študentovi zaslané telefonicky alebo na e-mail, ktorý študent poskytol Jazykovej škole. 

12. Súhlas s obchodnými podmienkami

Študent zaplatením kurzu prejavuje súhlas s obchodnými podmienkami. Prejavený súhlas platí aj v prípade študenta, ktorý sa po riadnom skončení kurzu prihlási na pokračovanie v kurze (v prípade, že nenastala zmena v obchodných podmienkach - inak sa postupuje podľa bodu 11.).

13. Ochrana osobných údajov

Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely jazykovej školy a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 

Študent alebo zákonný zástupca dieťaťa podaním prihlášky /prip. vyplnením on-line prihlášky/ prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých osobných údajov, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 z 27.apríla 2016 tzv. Obecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré Jazykovej škole poskytol za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a taktiež pre marketingové účely spoločnosti. / zverejnenie fotografie svojho dieťaťa na prezentáciu jazykovej školy a pri vytváraní propagačných materiálov a prezentácií/

Castor Business Residence
Dunajská 3
040 01 Košice
Pevná linka: 055/381 12 94
Mobil: 0905 853 127

Všeobecné otázky: office@sidaschool.com
Otázky týkajúce sa projektov pre školy a letných anglických táborov: slovakia@sidaschool.com
Riaditeľ: schofield@sidaschool.com
© 2024. sidaschool.com. All rights reserved.